نیسان کیکس 2017

نیسان کیکس 2017

سال تولید ۲۰۱۷
گیربکس اتومات

لیست قیمت اجاره خودرو نیسان کیکس 2017

1 الی 2 روز : 3,500,000ریال

2 ای 6 روز : 3,150,000ریال

7 الی 13 روز : 2,980,000ریال

14 الی 20 روز : 2,800,000ریال

21 الی 29 روز : 2,630,000ریال