نیسان کیکس 2017

نیسان کیکس 2017

سال تولید ۲۰۱۷
گیربکس اتومات

لیست قیمت اجاره خودرو نیسان کیکس 2017

1 الی 2 روز : 4,500,000ریال

2 ای 6 روز : 4,050,000ریال

7 الی 13 روز : 3,830,000ریال

14 الی 20 روز : 3,600,000ریال

21 الی 29 روز : 3,380,000ریال