کیا سراتو

کیا سراتو

کیا سراتو

 

1 الی 2 روز : 6,000,000ریال

2 ای 6 روز : 5,500,000ریال

7 الی 13 روز : 5,000,000ریال

14 الی 20 روز : 4,000,000ریال

21 الی 29 روز : 3,500,00ریال