تعداد درب ۲ درب
سال تولید 2014
ظرفیت ۴ نفر
گیربکس اتومات

1 الی 2 روز : 20,000,000ریال 2 ای 6 روز : 18,000,000ریال 7 الی 13 روز : 15,000,000ریال 14 الی 20 روز : 14,000,000ریال 21 الی 29 روز : 10,000,000ریال