گیربکس اتومات
نوع خودرو کوپه
سال تولید 2014

1 الی 2 روز : 8,000,000ریال 2 ای 6 روز : 7,200,000ریال 7 الی 13 روز : 6,800,000ریال 14 الی 20 روز : 6,400,000ریال 21 الی 29 روز : 6,000,000ریال