اجاره ماشین بدون چک

اجاره ماشین توسط مشتری و دریافت چک و سند و سفته از سمت شرکت اجاره خودرو یکی از مطمئن ترین تضامین جهت قراردادهای اجاره ماشین میباشد.