سال تولید ۲۰۱۷
گیربکس اتومات

1 الی 2 روز : 3,500,000ریال 2 ای 6 روز : 3,150,000ریال 7 الی 13 روز : 2,950,000ریال 14 الی 20 روز : 2,800,000ریال 21 الی 29 روز : 2,650,000ریال