سال تولید ۲۰۱۷
گیربکس اتومات

1 الی 2 روز : 5,500,000ریال 2 ای 6 روز : 4,950,000ریال 7 الی 13 روز : 4,680,000ریال 14 الی 20 روز : 4,400,000ریال 21 الی 29 روز : 4,130,00ریال