سال تولید ۲۰۱۷
گیربکس اتومات

1 الی 2 روز : 2,700,000ریال 2 ای 6 روز : 2,450,000ریال 7 الی 13 روز : 2,250,000ریال 14 الی 20 روز : 2,150,000ریال 21 الی 29 روز : 2,050,000ریال